Prayag Sr. Sec. School


Maheswari, Sec-22, Dharuhera, Distt-Rewari (Hr.)

Prayag Staff


Dr. Surya Kamal Yadav(Principal)
M.Sc,(Maths), M.A. (Eco.)
M.Ed., M.Phil, P.hd
Smt. Kesha Yadav
(M.A. , B.Ed.)
Mr. Vimlesh Kumar Yadav
M.Sc., B.Ed.
Smt. Vinod
M.A. B.P.Ed
Smt. Shikha Yadav
(M.A., B.Ed.)
Neelam Kumari
B.A., J.B.T, HTET
Monika
B.A., J.B.T, HTET
Govind Singh
M.A, B.Ed.
Maths